Salen Džidić živi sa suprugom i tri maloletna deteta u Novom Pazaru, u kući njegovog oca, koja je neuslovna. Bave se skupljanjem, sušenjem i prodajom šumskih plodova. Salen je stigao do četvrte godine studija ekonomije, ali je zbog teške finansijske situacije morao da napusti školovanje i ode u inostranstvo.

U Nemačkoj je ova porodica neko vreme provela u azilu, ali se 2016. godine vratila u rodni Novi Pazar. Džidićima je obezbeđena montažna kuća kroz projekat “Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“ koji realizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“.

Kuća koja im se trenutno gradi za Salen je „ostvarenje sna“. Useljenje očekuju tokom leta.

Ova porodica jedna je od brojnih porodica interno rasljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji kojima je data šansa za novi početak boljeg života. Pomoć je realizovana kroz grant šemu u kojoj je 13 projekata sprovodilo brojne aktivnosti koje će doprineti poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i podršci održivom povratku na Kosovo* uz podršku EU.

Implementacija i praćenje grant projekata realizovana je kroz projekat „EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika” koji je pružio podršku Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i korisničkim institucijama projekta – Komesarijatu za izbeglice i migracije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Donacija EU za grant šemu iznosi 5.650.000 EUR, dok budžet Srbije sufinansira sa 350.000 EUR. Grant projekte realizuju lokalne samouprave, međunarodne i domaće organizacije civilnog društva u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kao glavnim institucijama korisnika projekta.

Projekat tehničke pomoći realizuje konzorcijum koji predvodi KMOP. Aktivnosti su počele u junu 2018. i trajale su do jula 2020.

Grant projekti nastavljaju svoje aktivnosti do septembra 2020.

Osam  projekata  koji  se  sprovode  u  saradnji  sa  Komesarijatom  za izbeglice  i  migracije  pružaju  podršku  u poboljšanju životnih  uslova  i  socijalne  inkluzije  IRL  i  povratnika  u procesu readmisije kroz: obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja, ekonomske održivosti i ekonomskog osnaživanja IRL i povratnika; socijalnu i ekonomsku inkluziju IRL i povratnika koji su odlučili da ostanu u Srbiji, promovišući održivi koncept (re)integracije povratnika i IRL.

Za IRL su predviđeni i paketi građevinskog materijala za sanaciju ili popravku kuća; montažne/seoske kuće; stručne obuke kao i paketi ekonomske podrške za pokretanje ili proširenje sopstvenog posla. Projekti podržavaju i primenu lokalnih akcionih planova u Srbiji kao mehanizma u procesu odlučivanja radi postizanja dugoročnih ciljeva važnih za rešavanje pitanja socijalne inkluzije IRL i povratnika, poput smeštaja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Pet projekata koji se sprovode u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju za podršku održivom povratku na Kosovo* usmereni su na podršku povratku kroz sprovođenje obuka stručnog osposobljavanja u skladu sa potrebama, tržišta rada kao i pomoć u vezi sa administrativnim pitanjima, ekonomskom jačanju krajnjih korisnika i podršku održivom povratku za IRL koji žele da se vrate na Kosovo* i promotivnu kampanju. Interno raseljena lica, takođe, dobijaju: male grantove za aktivnosti ostvarenja dohotka i obuku za pokretanje sopstvenih malih preduzeća ili samozapošljavanje; povratničke pakete pomoći, transport i podršku pri povratku kao i savetodavnu podršku u vezi sa konkretnim mogućnostima povratka. Kroz ove projekte podržana je pomoć pri povratku na Kosovo* za IRL spremne da se vrate, kao i komplementarna pomoć za reintegraciju nakon raseljavanja koje obezbeđuju značajne promene u kvalitetu života ovih ljudi.

Iako aktivnosti pojedinih grant projekata nisu završene, do kraja aprila 2020. ostvareni su brojni rezultati kojima je IRL i povratnicima obezbeđeni uslovi za bolji život.

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije:

 • Dodeljena je 21 montažna kuća, 134 paketa građevinskog materijala i 29 seoskih domaćinstava čime je obezbeđeno trajno stambeno rešenje za 184 porodice,
 • Dodeljeno je 86 grantova za IRL i povratnike,
 • 86 osoba započelo je sopstveni posao,
 • 437 osoba prošlo je kroz različite obuke poput VET (stručno obrazovanje i obuka), poljoprivredne i obuke za bezbednosti na radu,
 • Održani su brojni javni događaji za IRL i povratnike na kojima su pružene informacije o uslovima za dobijanje pomoći, organizovane su brojne kampanje kojima je informisano više od 12.000 ljudi,
 • Pružena je podrška u izradi 11 lokalnih akcionih planova.

U saradnji sa Kancelarijom za  KiM:

 • Za 67 porodica omogućen je povratak na Kosovo i Metohiju,
 • 57 IRL podržano je sa grantovima za početak sopstvenog posla ili poljoprivrednih aktivnosti,
 • Za 97 osoba organizovane su „Idi – vidi“ posete,
 • Za 67 porodica obezbeđena je podrška u transportu, a 67 porodica dobilo je pakete nameštaja i bele tehnike,
 • Za 415 IRL i povratnike održane su obuke stručnog osposobljavanja poput VET, IT obuka, vožnje autobusa i kamiona, a dodeljeno je i 69 grantova za ova lica (mašine, oprema za stručno obavljanje posla),
 • Organizovani su brojni događaji sa više od 1.000 učesnika, kao i brojne informativne kampanje kojima je obuhvaćeno više od 000 ljudi.

EU je najveći donator pomoći za izbeglice, IRL i povratnike. Od 2001. godine, EU je donirala vise od 90 miliona EUR[1] za podršku ekonomskoj nezavisnosti, pristojnim uslovima stanovanja i zakonskim pravima izbeglica, IRL i povratnika u Srbiji.

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o status i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti