Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji zasnovano je na ekonomskim, političkim i vrednosnim razlozima. EU predstavlja najvažnijeg partnera Srbije u trgovini, imajući u vidu da zauzima čak 63% ukupne spoljno-trgovinske razmene, kao i najvećeg investitora u Srbiji, s obzirom da od 2001. godine čak 60% investicija dolazi upravo iz EU. Kao jedan od kandidata za članstvo u EU, Srbija je ostvarila značajan napredak u pregovorima te su u decembru 2015. godine otvorena prva dva pregovaračka poglavlja. Srbiju i njene građane očekuje obiman posao do prijema u članstvo u EU, koji se oslanja na kompleksan set institucionalnih mehanizama, zahtevnu koordinaciju i sveobuhvatne konsultacije među svim akterima države i društva. Uspeh ovog procesa ne zavisi samo od državnih institucija, stručnjaka i predstavnika civilnog društva, već i od aktivnih, odgovornih i obaveštenih građana koji razumeju neophodne korake i značaj EU integracija za napredak društva u kome živimo.

Građani Srbije imaju pravo na razumljive, tačne i sveobuhvatne informacije o samoj EU, njenim institucijama, politikama i trendovima razvoja, kao i o odnosu EU i Srbije i procesu integracija. Upravo zato je pokrenut projekat izrade strukturiranog Pojmovnika sa odrednicama koje se odnose na Evropsku uniju, sa ciljem da doprinese informisanju građana, ali i medija, akademskih krugova, istraživača, studenata, profesionalaca, državnih službenika, kreatora mišljenja i političara. Dovoljno informativan, dinamičan i sveobuhvatan rečnik pojmova i termina Evropske unije, njenih država članica, odnosa između EU i Srbije, pristupanja Srbije EU i proširenja EU, kao i EU politika, predstavlja osnovni alat za temeljnije i bolje informisanje javnosti o EU, za produbljivanje znanja građana Srbije o EU, kao i za prikupljanje šire podrške građana za pristupanje Srbije EU.

Projekat izrade EU Pojmovnika sprovodi se u nekoliko koraka, od kreiranja grupe stručnjaka sa temeljnim znanjem o EU i odnosima između EU i Srbije koji će sarađivati na ovom projektu, preko izrade kvalitetnog i originalnog EU Pojmovnika u kontekstu relevantnom za Srbiju, do akademskih, medijskih i javnih događaja kroz koje će različite ciljne grupe biti direktno i indirektno uključene u proizvodnju rečnika.

VREMENSKI OKVIR: avgust 2015. – januar 2017. godine

EU POJMOVNIK je projekat izrade zbirke pojmova od značaja za evropsku integraciju Srbije koji je 2015. godine pokrenula Delegacija Evropske unije u Srbiji.

EU POJMOVNIK će sadržati minimum 250 unosa i obuhvatiće sve važne pojmove, koncepte i dokumenta koji su potrebni za razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

EU POJMOVNIK moći će da koriste studenti i naučni radnici, državni službenici i novinari, kao i svi građani zainteresovani za istoriju evropske integracije, proces pregovaranja i članstvo i funkcionisanje EU.

EU POJMOVNIK biće završen početkom 2017. godine i dostupan svima u štampanoj i elektronskoj verziji.