Poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu porekla kako bi tražili posao u drugoj državi članici Unije.

U okviru inicijative koju je juče pokrenula Komisija, detaljno će biti pregledane poreske odredbe država članica, kako bi se osiguralo da se njima ne diskriminišu mobilni građani EU-a. Naglasak je stavljen na privredno aktivne osobe, na primer radnike i samozaposlene osobe i na neaktivne osobe, na primer penzionere . Inicijativom se dopunjuje i upotpunjuje prethodni projekat u području poreskog tretmana prekograničnih radnika (IP/12/340).

Mobilnost radnika jedna je od ključnih mogućnosti za povećanje rasta i zapošljavanja u Europi. Procenjuje se da je BDP zemalja EU-15 zahvaljujući mobilnosti posle proširenja (2004. – 2009.) dugoročno gledano porastao za skoro 1%1.

Temeljna procena

Međutim, poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu porekla kako bi tražili posao u drugoj državi članici. Poreske prepreke mogu se pojaviti u državi porekla ili u novoj državi boravišta.

Zato će Komisija tokom 2014.godine sprovesti temeljnu procenu poreskih sistema država članica kako bi se utvrdilo da li se njima stvaraju teškoće za mobilne građane EU-a. O slučajevima u kojima je utvrđena diskriminacija ili povreda temeljnih sloboda EU-a Komisija će upozoriti nacionalna tela i ustrajati na donošenju potrebnih izmena. U slučaju da se problemi nastave, Komisija može pokrenuti postupak radi utvrđivanja povrede protiv predmetnih država članica.

Ukloniti prepreke

Algirdas Šemeta, poverenik za oporezivanje, carine, statistiku, borbu protiv prevara i reviziju, izjavio je: „Pravilima EU-a jasno je propisano da svi građani EU-a moraju imati jednak tretman na jedinstvenom tržištu. Ne sme postojati diskriminacija, a prava radnika na slobodno kretanje ne smeju se narušavati. Naša je dužnost prema građanima da osiguramo da se ta načela odražavaju i u praksi i u svim poreskim propisima država članica.”

Budući da su poreske prepreke i dalje jedna od glavnih kočnica za prekograničnu mobilnost građana EU-a, Komisija želi da u različitim područjima ukloni prepreke, na primer predlogom za rešavanje problema dvostrukog oporezovanja (IP/11/1337), za poboljšanje primene prava radnika na slobodno kretanje (IP/13/372, MEMO/13/384) ili za povećanje zaštite upućenih radnika (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Kontekst

U okviru inicijative Komisije podrobno će biti proučeno i procijenjeno da li su građani EU-a koji borave u državi članici koja nije njihova država podrekla kažnjeni zbog svoje mobilnosti i plaćaju li zbog toga više poreze. Do toga može doći u državi članici porekla ili u državi u koju su se preselili. Građani mogu pretrpeti poreske poteškoće:

• zbog lokacije ulaganja ili imovine, lokacije samog poreskog obveznika ili jednostavno zbog promene boravišta poreskog obveznika
• u pogledu doprinosa za penzijske sisteme, primanjapenzija ili prenosa penzijskog kapitala i kapitala životnog osiguranja
• u pogledu njihovih samostalnih delatnosti koje vrše u drugoj državi ili jednostavno zbog premještaja takvih delatnosti
• zbog odbijanja određenih poreskih olakšica ili poreskih smanjenja
• u pogledu njihovog stečenog bogatstva.

Imajući to na umu, Komisija će proučiti položaj različitih kategorija građana EU-a – radnika, samozaposlenih osoba i penzionera .

Pravo na život i rad bilo gde u EU-u temeljno je pravo evropskih građana, ali i ključno sredstvo za razvoj tržišta rada na nivou Evrope. Komisija sarađuje s državama članicama, kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika (npr. predlog Komisije za modernizaciju panevropske mreže za traženje posla EURES IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), ali i osigurava da radnici i građani EU-a koji borave u državi, koja nije njihova država porekla imaju jednak tretman kao državljani države domaćina i da uživaju iste poreske olakšice kao domaći radnici.

Više informacija

Početna stranica Algirdasa Šemete, poverenika EK-a za oporezovanje , carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prevara:

ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm