– Čak 90 odsto zaostalih predmeta trenutno je u sudskim izvršnim odeljenjima –

Srbija pokušava da se izbori sa svojim neslavnim nasleđem—hrpom starih, zaostalih predmeta u sudovima širom zemlje. Kada je u reč o efikasnosti pravosuđa, među najvećim naporima da se ona unapredi je pitanje smanjenja broja zaostalih predmeta, odnosno rešavanje sudskih predmeta starijih od tri godine. Većina „starih“ (zaostalih) predmeta—oko 90%—čeka na izvršenje u sudskim izvršnim odeljenjima. Zbog toga je Narodna skupština na predlog Ministarstva pravde usvojila izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju kako bi sistemski pristupila ovom problemu i rešila ga. EU je inicirala projekat kako bi podstakla primenu ovog Zakona i olakšala koordinaciju aktivnosti između Ministarstva pravde i Vrhovnog kasacionog suda. Međutim, najveći teret od oko 600.000 zaostalih predmeta je i dalje na sudovima.

Podrška EU za primenu Zakona

Projekat EU sproveden u okviru reforme pravosuđa, pod nazivom EU za Srbiju—podrška Vrhovnom kasacionom sudu, strukturiran je tako da pruži podršku u tri različite oblasti: efikasnost pravosuđa, unapređenje alternativnog rešavanja sporova (uglavnom putem medijacije) i usklađivanje sudske prakse.

Sudovi su započeli primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju 1. januara 2020. Novim izmenama i dopunama su date smernice za dalje smanjenje broja zaostalih predmeta, odnosno oblast koja je direktno povezana sa efikasnošću pravosuđa sa ciljem trajnog rešavanja zaostalih predmeta u srpskim sudovima.

Photo: Dimitrije Šujeranović

U okviru projekta, koji je sproveden u saradnji sa Ministarstvom pravde i Vrhovnim kasacionim sudom, za sudove je izrađen Priručnik za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Osim toga, u okviru projekta je angažovano pomoćno osoblje u 11 osnovnih sudova (oko 50 studenataprava) koje radi na tehničkoj i administrativnoj pripremi izvršnih predmeta pod rukovodstvom administrativnog osoblja i sudija. Realizacija ovih aktivnosti je uspešno započeta u januaru 2020.

Uprkos vanrednim okolnostima izazvanih pandemijom kovida 19, sudovi u Srbiji su od početka godine rešili 86.825 zaostalih predmeta

Usled pandemije kovida 19, Vlada Republike Srbije je proglasila vanredno stanje 16. marta, što je sudove primoralo da svakodnevni rad prilagode merama Vlade za suzbijanje širenja virusa korona. Sudovima je takođe izdata uredba sa uputstvima za nastavak rada, u kojima je fokus rada bio na krivičnim i građanskim predmetima koji se moraju rešavati bez odlaganja. Istovremeno, sudska izvršna odeljenja su radila sa manjim brojem sudija, a pomoćno osoblje angažovano u okviru projekta povučeno je iz svih 11 osnovnih sudova. Vlada je ukinula vanredno stanje 7. maja kada su sudovi nastavili sa normalnim funkcionisanjem premda su stroge mere u cilju borbe protiv kovida 19 i dalje bile na snazi. Pomoćno osoblje je vraćeno u sudove 8. juna.

Uprkos ovim okolnostima, sudovi su u januaru ove godine započeli sa primenom izmenjenog i dopunjenog Zakona o izvršenju i obezbeđenju i očekuje se da pozitivni rezultati iz prethodne godine budu nastavljeni i u 2020. Srbija je u prethodnoj godini rešila ukupno 2.268.769 predmeta, od čega je 214.234 pripadalo kategoriji starih predmeta. Tokom prva tri meseca 2020, sudovi u Srbiji su uspeli da reše 38.645 zaostalih predmeta, dok je u periodu od aprila do juna rešeno još 48.180. Očigledno je da je situacija izazvana kovidom 19 u određenoj meri usporila rešavanje predmeta, ali je uprkos tome uočen pozitivan trend, imajući u vidu da su se pravosudni organi tek nedavno vratili normalnom funkcionisanju. U periodu od 1. januara do 30. juna, sudovi u Srbiji su rešili 86.825 zaostalih predmeta (pri čemu je broj spušten sa 561.142 na 474.317 predmeta).