U Novom Sadu, 21. marta, stručnjak PLAC projekta za javnu internu finansijsku kontrolu (Public Internal Financial Control – PIFC) Danijela Stepić, uz pomoćnika ministra finansija Gorana Cvejića, održala je prezentaciju na temu „Upravljačka odgovornost i budžetski sistem“ predstavnicima gradske uprave Novog Sada.

Skup je okupio 38 predstavnika gradske uprave, rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica. Učesnici su upoznati s novim konceptom upravljanja koji se zahteva u sklopu razvoja sistema internih finansijskih kontrola u okviru Poglavlja 32 Finansijski nadzor. Predstavljene su poteškoće na koje se najčešće nailazi u praksi, mere za razvoj upravljačke odgovornosti i koristi koje će rukovodstvo, ali i građani imati od razvoja ovog sistema. Tema upravljačke odgovornosti predstavljena je i u korelaciji s razvojem programskog budžeta koji će lokalne jedinice biti u obavezi da primenjuju od 2015. godine, a koji stvara dobre temelje za razvoj odgovornosti rukovodstva, ne samo za potrošena budžetska sredstva već i za ostvarene rezultate i učinke.

Ovaj skup predstavlja nastavak radionice koja je u februaru održana na nivou Ministarstva finansija, i koja je uključila predstavnike Centralne jedinice za harmonizaciju, Uprave za trezor i Sektora budžeta. Cilj ovih aktivnosti je da Ministarstvo finansija razvije koordinisan pristup koji obuhvata dva ključna segmenta – budžetske reforme i sistem internih finansijskih kontrola.

Rukovodstvo, koje je svesno svojih odgovornosti i aktivno u razvoju sistema internih finansijskih kontrola, predstavlja važan faktor uspeha na putu usklađivanja sa zahtevima i praksom EU u oblastiu finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Stoga je ova prezentacija dala doprinos podizanju svesti rukovodstva o njihovoj ulozi i potrebi aktivnog angažmana u procesima usklađivanja sa EU.